Our News & Activities
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียอินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้การต้อนรับและตอบคำถาม คณะรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

รัชตะ ฐิตยานุรักษ์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียอินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัดและ บริษัท TTA Mariner จำกัด

ให้การต้อนรับและตอบคำถาม คณะรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ

โครงการเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย 10.5 กิโลเมตร